mok.piotrkow.pl

niepodległa
Poniedziałek 05 grudnia 2022
Anastazego, Edyty, Geralda

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • materiały, takie jak skany dokumentów, zdjęcia, opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • filmy zamieszczone na stronie mogą nie zawierać napisów ze względu na opublikowanie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria-Magdalena Szymczyk.
 • E-mail: merytoryczny@mok.piotrkow.pl
 • Telefon: 447325237

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, aleja 3 Maja 12
 • E-mail: dyrektor@mok.piotrkow.pl
 • Telefon: 447325237

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek MOK przy al. 3 Maja 12/14
Obiekt umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym - wjazd na wózkach. W budynku MOK przy al. 3 Maja 12 znajduje się pochylnia z poręczą umiejscowiona obok głównego wejścia do budynku, a także zewnętrzna winda osobowa od strony dziedzińca, która umożliwia wjazd osobom niepełnosprawnym bezpośrednio na salę widowiskową.
W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jedynie w pasie drogowym przy al. 3 Maja 12 (na przeciwko wejścia do budynku MOK) istnieje jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W obiekcie istnieje możliwość udzielenia informacji, obsługi osoby niepełnosprawnej.
Do budynku MOK można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. W budynku MOK istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Budynek MOK – Ośrodek Edukacji Artystycznej przy ulicy Słowackiego 13
Obiekt umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym - wjazd na wózkach.
W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jedynie w pasie drogowym wzdłuż ul. Słowackiego istnieją wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W obiekcie istnieje możliwość udzielenia informacji, obsługi osoby niepełnosprawnej.
Do budynku MOK można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku MOK istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

AMFITEATR MIEJSKI w Parku im. Jana Pawła II
Obiekt Amfiteatru Miejskiego nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, istnieją jedynie dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (na parkingu przylegającym do amfiteatru miejskiego od strony ulicy Narutowicza).